• Internationella Romska och Resande kvinnors Forum

  Strävar och vill möjliggöra romska och resande kvinnors delaktighet i samhället,
  öka kunskaperna, stärka självkänslan för de berörda. Samtidigt som vi vill synliggöra och dela med oss av kunskaperna och fakta gällande den romska gruppens utsatta situation. Det över - gripande syfte med Internationella Romska Kvinnors Forumet är att ändra på den romska minoritetens marginalisering och utsatta situation Vi vill även lyfta fram och belysa i vilken omfattning romer i förhållande till verklighet utsätts för diskriminering samt i vilken omfattning romer upplever sig som diskriminerade eller i övrigt är utsatta för kränkande behandling p.g.a. av sin etniska härkomst. Vi tycker också att det är viktigt att övriga medborgare får kunskap om hur det är för oss romer att leva som rom i Sverige 2004, vad vi tvingas utstå och hur vi bemöts i skilda situation. Vår strävan att skapa lika värde och samhällsenig rättvisa då detta är relevant för oss som svenska medborgare och landets erkända nationella minoritet.

  De romska kvinnorna lever i en allt för isolerat relation till samhället och majoriteten utan möjlighet att själva kunna påverka sin situation. Romerna och de romska kvinnorna är representerade i socialförvaltningar som klienter, (överrepresenterade?) i pensionsregister och överrepresenterade för dom i negativa sammanhang. De romska kvinnorna är däremot inte synliga och representerade i arbetslivet, i kommunal verksamhet, på myndighetsnivå som anställda tjänstemän och tjänste kvinnor. De romska kvinnorna gör sig inte heller hörda i samhällsdebatten och politiken. Utanförskap och diskriminering av romer har förekommit och förekommer än i dag. Trots det svenska samhällets synliga och uttalade strävan att motarbeta O-utbildning, utanförskap, rasism och etnisk diskriminering av den romska minoriteten är romerna marginaliserade och utgör en alltför utsatt grupp i samhället. Därmed förfaller det naturligt i vårt syftet att ändra på den romska kvinnliga minoritetens marginalisering och utsatta situation. Vi vill även öka kunskapen hos kvinnorna om det skydd och stöd samhället kan erbjuda. I vårt uppdraget ligger även att genomföra informations- och utbildningsinsatser, verka för att skapa förtroende mellan romer och relevanta myndigheter. Utöver ovan kan man spalta upp det övriga på följande;

  Öka självkänslan, medvetandet/kunskapen hos målgruppen.

  Stärka kvinnornas och ungdomarnas identitetskänsla och höja självaktningen.

  Lära dem att känna de egna rättigheter.

  Lära dem att våga samarbete.

  Skapa möjligheter för målgruppen att använda sina egna förmågor/kunskaper för att utveckla oberoende och självständighet.

  Lära sig visa respekt för andra människors idéer och tankar.

  Lära sig ta ansvar och bygga nätverk.

  Lära fatta positiva och sunda beslut.

  Lära handskas med konflikter och sätta upp mål.

  Öka förutsättningarna för den sociala integreringen i samhället.

  Ge idéer och modeller genom EU-perspektivet att använda på internationell nivå.

  Att genom enkäter/intervjuer ta fram romska kvinnors egna behov och önskemål.

  Att öka förståelsen och kunskapen om de romska kvinnors och tjejers.

  Att möjliggöra delaktighet i det svenska samhället.

  Att stärka de romska familjerna och relationerna mellan vuxna/föräldrar och barn/ungdomar.

  Att göra föreningslivet tillgängligt för de romska kvinnorna.

  Att praktisera uppsökande verksamhet.

  Att förebygga och förhindra droger och kriminalitet bland de unga tjejerna genom att motarbeta fördomar, förhindra diskriminering och onödiga konflikter genom information och genomdriva en rådgivande kampanj engagera och motivera dem till kulturella aktiviteter till att värna och känna stolthet över den egna kulturarvet.

  Att stärka de romska unga tjejers självkänsla framtids vision och identiteten så att de med stolthet kan uttrycka sig av den.

  Att öka insikten och kunskapen om den romska/zigenska kulturen levernet i det svenska samhället med bl a konsten som uttrycksmedel mm.

  Att de romska/resande kvinnorna själv är aktörer och bildar nätverk inom den egna gruppen med myndigheter t ex arbetsförmedling, kommunen, socialförvaltning, sjukvården, polisen, landstinget med ideella föreningar, t ex studieförbund, idrottsföreningar, intresseorganisationer, föreningar inom svenska kyrkan och andra religiösa organisationer, bibliotek, museum, teater, musikföreningar, fritidsgårdar,barnomsorg, grundskola, servicehus, lasarett.

  Att öka utbyte av det kulturella, utvidga öppenheten och respekten, svara på frågor och funderingar, skapa bättre förståelse och samarbete genom kulturella arrangemang och utställningar.