Jämställdhet
-att arbeta för jämdställdhet
-att medvetandegöra den romska kvinnan och hjälpa henne att stärka sitt självförtroende.
-att motivera de romska kvinnorna bevaka sina rättigheter och kämpa för dem.
-att stimulera de romska kvinnorna att utbilda sig att arrangera egna kurser och samarbeta med studieförbunden.
-att jobba för att de romska kvinnorna ska komma ut i arbetslivet och ta en värdig plats i samhället
-att bilda nätverksgrupper över hela landet för att sprida kunskap och hämta kunskap.
.att fungera som en rådgivningscentrum för att vidga möjligheterna för jämnställdhet.
-att organisera träffar, möten konferenser och debatter för att sätta den romska kvinnans situation i centrum för att bekämpa utanförskap, för att informera om romerna och dess tradition

Kontakter med samhällets organisationer


- att samarbeta med olika sociala myndigheter , sjukhus , advokater, för att hjälpa kvinnor som missbrukar och stödja de att ta sitt liv i egna händer
- att engagera oss i de romska barnens skolgång att medverka i LVU  förhandlingar, att samarbeta med skolan, BUP och vara till stöd för barnen och deras unga mödrar.
Traditioner och maktmissbruk

- att arbeta för att de romska kvinnorna ska bli mera aktiva utanför hemmet och börja revidera traditionen utan att förkasta den.
- att arbeta för att förhindra bortgifte av romska unga flickor och för deras rättighet till ett eget val och vidare utbildning
- att arbeta brottsförebyggande.
- att arbeta mot traficing och hedersrelaterat våld

             Kulturen

- att värna för den romska kulturen och sprida informationen om de romska sederna.

                                         Mångfalden
- att begga broar mellan romer från olika delar av världen och alla romer i landet vi lever i.
- att arbeta mot diskriminering och rasism.