1.    1. Utbildning och skolbetyg är en förutsättning för att man ska komma in i samhället. Men en mycket stor del av våra romska barn avslutar grundskolan i förtid. Det är två olika faktorer som gör att det blir så. Romernas brist på skoltradition och misstro gentemot det svenska samhället - och samhällets och skolans brist på förståelse och förmåga att hantera de problem som uppstår.

   Först på 1960-talet fick alla romska barn rätt att gå i skola. Många föräldrar är helt eller delvis analfabeter. Dessutom är det lätt att tänka att de som fått gå i skola ändå inte får något arbete. Det blir en ond cirkel. Vi romer har själva ansvar för att försöka bryta den onda cirkeln från vårt håll. Men samhället och skolan måste också bidra med sin del.

   Om ett barn uteblir från skolan måste man ta kontakt med föräldrarna - alltför ofta sker inte detta när det gäller romska barn. Skolan måste också, precis som när det gäller övriga elever, tillsammans med föräldrarna söka efter orsakerna om barnen skolkar. Mobbning och diskriminering är vanliga orsaker. Mer än hälften av de romska eleverna vågar enligt DO inte berätta om sin bakgrund i skolan.

   Sedan 1 april 2006 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. Skolan ansvarar för att alla ska behandlas lika och ingen diskrimineras. Den har också skyldighet att upprätta en plan för hur man ska nå det målet.

   Skolan har okså ett ansvar för att ta upp de nationella minoriteterna och -deras bakgrund, kultur, status och rättigheter i undervisningen. Det hör till sammhällets åtaganden i och med att sverige antagit Europarådets konventioner.

   Sverige har kritiserats i en rapport från Europarådet (2002) för att romska barn marginaliseras i skolan, att de har hög skolfrånvaro och att få läser-
   vidare. Man anmärker också på brister vad gäller möjligheten till undervisning i modersmålet, tillgången till romanitalande lärare och utbildningsmaterial på de olika varianterna av det romska språket.

   Som nationell minoritet i Sverige har våra romska barn rätt till modersmåls-undervisning, även om det inte gåt att samla fem elever med samma behov.